ALGEMENE VOORWAARDEN

De voorwaarden waaronder SHOP SRLS UNIPERSONALE de gebruikers toegang biedt tot haar diensten die op de website urbanshoponline.itbeschikbaar zijn, wordenhieronder beschreven

.

1. Definities

Voor een volledig begrip en aanvaarding van deze voorwaarden hebben de volgende termen, in het enkelvoud en meervoud, de hieronder aangegeven betekenis: Eigenaar: SHOP SRLS UNIPERSONALE, met maatschappelijke zetel in Via Verdi, 6 Latiano (BR) , BTW-nummer 02408090740, postcode 72022 , telefoon 0831 724698 , e-mail adresinfo@urbanshoponline.com

, Toepassing: de website https://urbanshoponline.it/ beheerd door de Eigenaar, die de verkoop van kledingartikelen en accessoires aanbiedt; Producten: de producten en/of diensten die via de Applicatie worden aangeboden; Gebruiker: het subject dat toegang heeft tot de Applicatie, zonder onderscheid van juridische aard en nagestreefd doel, geïnteresseerd in de Producten die via de Applicatie worden aangeboden; Consument: een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met enige commerciële, ambachtelijke of beroepsmatige activiteit die wordt uitgevoerd; Voorwaarden: dit contract dat de betrekkingen regelt tussen de Eigenaar en de Gebruikers en de verkoop of levering van de Producten die via de Applicatie worden aangeboden.

2. Bepaling, conclusie en doeltreffendheid van de voorwaarden

Het contract voor de aankoop van de Producten komt tot stand door het juist invullen en verzenden van het bestelformulier. Dit formulier bevat de gegevens van de besteller en van de bestelling, de prijs van het gekochte Product, eventuele bijkomende kosten, de betalingsvoorwaarden, het adres waar het Product zal worden geleverd, het tijdstip van de levering en het bestaan van het herroepingsrecht, alsmede de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer de verantwoordelijke voor de verwerking de bestelling van de Gebruiker ontvangt, stuurt hij een bevestigingse-mail of toont hij een afdrukbare webpagina waarop de bestelling wordt bevestigd en samengevat en die ook de in het vorige punt bedoelde gegevens bevat. De Voorwaarden worden niet geacht van kracht te zijn tussen de partijen bij gebreke van de bepalingen van het vorige punt. De Eigenaar kan deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk wijzigen of bijwerken. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat eventuele wijzigingen in deze Voorwaarden van toepassing zullen zijn op bestellingen die door Gebruikers worden verzonden na de datum van de kennisgeving van wijziging van de Voorwaarden. De Gebruiker wordt daarom verzocht de Voorwaarden door te lezen telkens wanneer hij de Applicatie opent en wordt geadviseerd een kopie af te drukken voor toekomstig gebruik.

3. Inschrijving

Om sommige functies van de Applicatie te kunnen gebruiken, moeten Gebruikers zich registreren door naar waarheid en volledig alle in het registratieformulier gevraagde gegevens te verstrekken en het privacybeleid ( https://urbanshoponline.it/privacy) en deze Voorwaarden volledig te aanvaarden. De gebruiker is verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn/haar toegangsgegevens. De Eigenaar kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies, verspreiding, diefstal of ongeoorloofd gebruik door derden, om welke reden dan ook, van de toegangsgegevens van de Gebruikers.

4. Annulering en sluiting van rekeningen

Geregistreerde Gebruikers kunnen te allen tijde het gebruik van de Producten stopzetten en hun accounts deactiveren of de annulering ervan aanvragen via de interface van de Applicatie, indien mogelijk, of door een schriftelijke mededeling te sturen naar het e-mailadres info@urbanshoponline.com, of door te bellen naar de Klantendienst op het nummer0831 724698 .

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om het account van de Gebruiker op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te sluiten in geval van schending door de Gebruiker van deze Voorwaarden of van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

5. Aankopen op de Applicatie

De aankoop van een of meer Producten via de Applicatie is zowel toegestaan aan Gebruikers die Consumenten zijn als aan Gebruikers die geen Consumenten zijn. Overeenkomstig artikel 3, lid I, letter a) van het Wetsdecreet 206/2005 ("Consumentenwetboek"), worden natuurlijke personen die, met betrekking tot de aankoop van de Producten, handelen voor doeleinden die geen verband houden met de uitgeoefende activiteit van ondernemer, handelaar, beroepsbeoefenaar of ambachtsman, als Consumenten beschouwd. Natuurlijke personen mogen alleen kopen op voorwaarde dat zij ten minste achttien jaar oud zijn. De Eigenaar verbindt zich ertoe de op de Applicatie verkochte Producten zo goed mogelijk te beschrijven en te presenteren. Desondanks kunnen er enkele fouten, onnauwkeurigheden of kleine verschillen zijn tussen de Applicatie en het daadwerkelijke Product. Bovendien vormen de foto's van de Producten op de Applicatie geen contractueel element, aangezien zij louter representatief zijn. De Gebruiker verleent de Eigenaar uitdrukkelijk het recht om zelfs maar een deel van de geplaatste bestelling te accepteren (bijvoorbeeld in het geval dat niet alle bestelde Producten beschikbaar zijn). In dat geval wordt de overeenkomst geacht te zijn gesloten voor de werkelijk verkochte Producten. De Eigenaar behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren: 1. wanneer het Product niet beschikbaar is; 2. wanneer de toestemming om de kosten van het Product aan de Gebruiker te debiteren wordt geweigerd; 3. wanneer een duidelijk onjuiste en herkenbare prijs wordt aangegeven op het moment van aankoop. In dit geval zal de Gebruiker door de Klantendienst op de hoogte worden gebracht en zal hij een terugbetaling ontvangen voor de gedane transactie.

6. Prijzen en betalingen

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment de prijs van de Producten en eventuele verzendkosten van dezelfde te wijzigen. Het spreekt vanzelf dat eventuele wijzigingen in geen geval gevolgen zullen hebben voor contracten die reeds vóór de wijziging zijn gesloten. De verkoopprijzen van de Producten zijn inclusief BTW, indien verschuldigd; eventuele andere belastingen en/of verzendkosten die aan de Gebruiker in rekening worden gebracht, zullen worden aangegeven voordat de aankoop wordt bevestigd. De Gebruiker verbindt zich ertoe de prijs van het aangekochte Product te betalen op het tijdstip en op de wijze zoals aangegeven in de Applicatie. Elke terugbetaling aan de Gebruiker zal onmiddellijk worden gecrediteerd via een van de door de Eigenaar voorgestelde en door de Gebruiker gekozen methoden en, in het geval dat de Gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, binnen maximaal 30 dagen vanaf de datum waarop de Eigenaar kennis heeft genomen van de herroeping. Alle communicatie in verband met betalingen vindt plaats via een verbinding die door een passend encryptiesysteem wordt beschermd. De verantwoordelijke voor de verwerking garandeert de opslag van deze informatie met een extra niveau van beveiligingsencryptie en in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

7. Facturering

Gebruikers die een factuur wensen te ontvangen, zullen om hun factureringsgegevens worden gevraagd. De factuur wordt opgemaakt op basis van de door de gebruiker verstrekte informatie, die de gebruiker verklaart en garandeert op waarheid te berusten, waarbij hij de verantwoordelijke voor de verwerking de ruimst mogelijke vrijwaring terzake verleent.

8. Levering van materiële producten

Materieel Product betekent elk mobiel goed of digitaal goed dat wordt geleverd op een materiële drager die via de Applicatie wordt aangeboden. De bestelde materiële Producten zullen aan de Gebruiker worden geleverd, op het door de Gebruiker opgegeven adres, op de door de Gebruiker gekozen of in de Aanvraag aangegeven wijze op het ogenblik van de aankoop. De levering vindt plaats binnen de in de orderbevestiging aangegeven termijnen. Bij ontvangst is de Gebruiker verplicht de conformiteit van het geleverde product met de geplaatste bestelling te controleren; pas na deze controle mogen de leveringsdocumenten worden ondertekend, onverminderd het herroepingsrecht. Indien een bestelling de in het magazijn beschikbare hoeveelheid overschrijdt, zal de Eigenaar de Gebruiker per e-mail meedelen of het Product niet meer kan worden besteld of wat de wachttijd is om het te verkrijgen, met de vraag of hij van plan is de bestelling al dan niet te bevestigen. De Eigenaar is niet aansprakelijk voor vertraging of niet-levering van het Product ten gevolge van overmacht, zoals ongevallen, explosies, brand, stakingen en/of uitsluitingen, aardbevingen, overstromingen en andere soortgelijke gebeurtenissen die de uitvoering van de bestelling binnen de overeengekomen termijn geheel of gedeeltelijk verhinderen. De Eigenaar is jegens geen enkele partij of derde aansprakelijk voor schade, verliezen en kosten als gevolg van het niet uitvoeren van het contract om de hierboven genoemde redenen, waarbij de Gebruiker alleen recht heeft op restitutie van de betaalde prijs.

9. Herroepingsrecht van materiële producten

De consument die, om welke reden dan ook, niet tevreden is over de aankoop van materiële goederen heeft het recht om het contract zonder boete en zonder opgave van redenen te herroepen binnen 14 dagen vanaf de datum van levering van het product. Omvan het contract af te zien, moet de Gebruiker contact opnemen met de Eigenaar op het e-mailadresinfo@urbanshoponline.com of bellen met de Klantenservice op0831 724698 .De Gebruiker zal worden geïnformeerd over de procedures met betrekking tot de terugzending van het Product.De verzending van de mededeling kan geldig worden vervangen door de terugzending van het aangekochte Product, op voorwaarde dat de voorwaarden dezelfde zijn. De datum van afgifte op het postkantoor of bij de expediteur geldt als datum van terugzending tussen partijen. In geval van terugtrekking zal de controleur de van de Gebruiker ontvangen betalingen alsmede de leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop de Gebruiker de controleur op de hoogte heeft gesteld van zijn voornemen om de overeenkomst te herroepen, terugbetalen. De verantwoordelijke voor de verwerking zal de Gebruiker terugbetalen op dezelfde wijze als de Gebruiker voor de online aankoop heeft betaald. De Gebruiker moet de Producten zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 14 dagen na de datum waarop hij de Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte heeft gesteld van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen, op eigen kosten retourneren, tenzij de Verwerker ermee instemt de kosten te dragen. De gebruiker is verantwoordelijk voor de integriteit van het product zolang het in zijn bezit is en zal alle passende maatregelen nemen om het product te bewaren en al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat het product in de best mogelijke staat wordt geretourneerd, met inbegrip van de originele onbeschadigde verpakking, handleidingen, accessoires, eventuele losse artikelen en alle andere onderdelen. Het produkt mag geen andere behandelingen hebben ondergaan dan die welke noodzakelijk waren om de aard, de kenmerken en de werking van het produkt vast te stellen.
De Eigenaar neemt geen retouraanvragen in behandeling als blijkt dat het geretourneerde Product niet goed functioneert als gevolg van verkeerd gebruik, verwaarlozing, schade of fysieke, esthetische of oppervlakkige wijzigingen, geknoei of onjuist onderhoud of slijtage.

10. Facultatief formulier voor de uitoefening van het herroepingsrecht

Optioneel kan de gebruiker de overeenkomst herroepen door middel van het volgende formulier, dat volledig ingevuld envoor het verstrijken van de herroepingstermijn
naar
e-mailinfo@urbanshoponline.com moet worden gestuurd:
Met dit formulier deel ik mee dat ik de koopovereenkomst met betrekking tot de volgende goederen/diensten
herroep:
__________ Bestelnummer: _______ Besteld
op:
_______ Naam en achternaam: _______
Adres: ______
E-mail gekoppeld aan de rekening van waaruit de bestelling werd geplaatst
:
____________________
Datum: __________

11. Garantie van overeenstemming

Alle Producten die vallen onder de categorie "consumptiegoederen", zoals geregeld in artikel 128, lid 2 van het Wetboek van Consumentenrecht, en
die via de Applicatie worden verkocht, zijn gedekt door de wettelijke conformiteitsgarantie waarin wordt voorzien door de artikelen 128-135 van het Wetboek van Consumentenrecht
.

De wettelijke garantie van conformiteit is voorbehouden aan de consument. Daarom is het alleen van toepassing op Gebruikers die een aankoop hebben gedaan op de Site voor doeleinden die geen verband houden met hun ondernemers-, commerciële, ambachtelijke of professionele activiteit. Voor degenen die op de Site hebben gekocht en die geen consumenten zijn, gelden de garanties voor gebreken van het verkochte goed, de garantie voor gebreken van beloofde en essentiële kwaliteiten en de andere garanties voorzien door het Burgerlijk Wetboek met de bijbehorende voorwaarden, verval en beperkingen.

Come posso aiutarti ?